jct.ac.il

0 · 0 ·


 Good Luck!

המרכז האקדמי לב ,מכון לב ,מכון טל ,מכון לוסטיג, מכון דעת, מכון נוה, קמפוס לב, קמפוס טל, קמפוס לוסטיגיחודו של המרכז האקדמי לב - "בכל דרכיך דעהו". המרכז האקדמי לב הוא מוסד להשכלה גבוהה, המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה במתכונת ישיבה גבוהה לבנים ובמתכונת מדרשה לבנות. למרכז הכרה מלאה מהמועצה להשכלה גבוהה של מדינת ישראל.